Stanovy spolku

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Spolek "Fotoklub Vysočina, z. s." (dále jen "spolek") je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčují fanoušci fotografie a fotografování.

Sídlo spolku je: nám. Republiky 75/2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Čl. 2
Účel spolku

Účelem spolku je poskytnout tvůrčí a přátelské prostředí aktivním fotografům, bez ohledu na to jaký fotografický žánr preferují a jak velká či malá je míra jejich fotografických dovedností.

Hlavní cíle jsou

 • zvyšování fotografické odbornosti členů spolku při pravidelných pracovních schůzkách spolku,

 • prezentace fotografií členů prostřednictvím výstav a besed,

 • odborná pomoc začínajícím fotografům, v případě jejich zájmu.

Čl. 3
Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba se zájmem o fotografii.
Podmínkou členství je souhlas žadatele se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce, podpora cílů spolku, zájem o aktivní zapojení do činnosti, souhlas Členské schůze spolku a úhrada členského příspěvku žadatelem.

Členství vzniká

 • buďto účastí na zakládající členské schůzi spolku

 • nebo kladným hlasováním členské schůze o přihlášce podané žadatelem; nutný je přitom souhlas nejméně 2/3 přítomných členů.

Žadateli o členství může výbor spolku povolit účast na akcích spolku a to právě a pouze na dobu do nejbližší členské schůze, která schválí nebo neschválí písemnou žádost o členství.

Člen spolku má právo zejména:

 • být informován o všech akcích a aktivitách spolku,

 • účastnit se veškeré činnosti spolku,

 • volit členy výboru a být volen za člena výboru,

 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,

 • nahlížet do dokumentace spolku, včetně dokumentů o hospodaření spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy,

 • aktivně se podílet na činnosti spolku mimo jiné tím, že bude publikovat svoje fotografie na stránkách klubu,

 • platit členské příspěvky,

 • dodržovat převzaté závazky vůči spolku,

 • hájit zájmy spolku,

 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 4
Zánik členství

Členství zaniká některým z následujících způsobů

 • písemným oznámením člena o ukončení členství ve spolku

 • úmrtím člena

 • vyloučením člena rozhodnutím členské schůze nadpoloviční většinou hlasů

 • pro hrubé porušování stanov nebo konání, které je neslučitelné se zájmy klubu

 • pro neplacení členských příspěvků po dobu více než 1 rok

 • nebo z důvodu neúčasti (bez zásadního důvodu) na schůzkách klubu po dobu 12 kalendářních měsíců.

Čl. 5
Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

 • schválila případné změny stanov,

 • zvolila na tříleté funkční období členy výboru, případně členy výboru odvolala,

 • schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

 • určila koncepci činnosti spolku na další období,

 • schválila rozpočet spolku a výši členských příspěvků na příští období,

 • rozhodla o vyloučení člena spolku,

 • rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

Z každé schůze je do 7 dní vyhotoven zápis, který je v elektronické podobě poskytnut všem členům spolku.

Čl. 6
Statutární orgán

Statutárním orgánem spolku je čtyřčlenný výbor, ve složení

 • Předseda

 • Manažer pro práci s veřejností

 • Manažer pro organizaci fotosoutěží

 • Manažer pro hospodaření

Výbor je volený členskou schůzí, funkční období výboru je 3 roky.

Výbor je výkonným orgánem, který zastupuje spolek navenek a zabezpečuje plnění úkolů spolku v období mezi jednotlivými Členskými schůzemi.

Právní jednání, pro které je předepsána písemná forma, podepisují za spolek dva členové výboru.

O majetkových dispozicích je výbor oprávněn jednat samostatně do výše 30.000,-Kč, jinak po předchozím rozhodnutí členské schůze.

Členové výboru vykonávají svou funkci dobrovolně, bez nároku na finanční odměnu, to však nevylučuje možnost, aby členská schůze o vyplacení odměny členům výboru rozhodla.

Schůze výboru se řídí následujícími pravidly

 • Výbor se schází podle potřeby, nejméně však 1x za rok.

 • Jednání svolává písemně předseda výboru, za písemnou formu je považován i email, pozvánka musí obsahovat program jednání.

 • V případě rovnosti hlasů při hlasování má rozhodující hlas předseda.

 • Z každé schůze je do 7 dní vyhotoven zápis, který je v elektronické podobě poskytnut všem členům spolku.

Čl. 7
Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, případných darů od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně doložené účetními doklady.

Za hospodárné a transparentní nakládání s majetkem zodpovídá výbor, s výsledkem hospodaření seznamuje předseda členy spolku na každé členské schůzi.

Výbor může vedením hospodaření pověřit některého člena (včetně místopředsedů) a pokud tento s výkonem funkce souhlasí, stává se "Hospodářem", zodpovědným výboru.

V případě zániku spolku bude majetek spolku rozdělen mezi členy spolku rovným dílem

Čl. 8
Členské příspěvky

Členské příspěvky jsou základním zdrojem příjmů spolku, o jejich výši pro následující období rozhoduje členská schůze.

Vstupní členský příspěvek je povinen zaplatit každý člen při vstupu do spolku, to neplatí pro zakládající členy.

Pravidelný členský příspěvek je povinen platit každý člen za každý celý měsíc členství ve spolku, převodem na bankovní účet klubu s uvedením přiděleného variabilního symbolu, nejpozději do posledního dne daného měsíce.

Členské příspěvky může člen uhradit dopředu, nejvýše do prosince aktuálního roku. Pokud by v takovém případě před ukončením roku ukončil členství, bude mu přebývající členský příspěvek vrácen.

Čl. 9
Seznam členů

Výbor spolku je povinen na základě listin osvědčujících vznik nebo zánik členství vést seznam členů v listinné i elektronické podobě, který je neveřejný.

Seznam členů obsahuje jména a příjmení členů, jejich datum narození, adresu bydliště, číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti, elektronickou adresu (e-mail) a telefonní číslo, dále datum vzniku a zániku členství.

Jména a příjmení členů spolek zveřejňuje na webových stránkách spolku.

Jména a příjmení členů, jejich datum narození, adresu bydliště, číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti může spolek poskytnout ubytovatelům na akcích pořádaných spolkem nebo pořadatelům akcí, na nichž členům zprostředkovává účast a také poskytovatelům dotací pokud je to pro poskytnutí dotace nutné. S výjimkou uvedených případů neposkytuje spolek osobní údaje svých členů bez jejich výslovného souhlasu třetím osobám.

Podáním členské přihlášky členové souhlasí s uchováním, zpracováním a zveřejněním osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto článku.

Čl. 10
Rozhodování per rollam

Výbor spolku může rozhodnout, že se rozhodnutí členské schůze uskuteční rozhodnutím per rollam; v tom případě zašle předseda výboru nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům písemný návrh rozhodnutí, který obsahuje:
a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění;
b) lhůtu pro vyjádření člena, která činí 15 dnů od doručení návrhu členovi spolku;
c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí;
d) další údaje, určí-li tak stanovy.

Nedoručí-li člen ve lhůtě 15 dní písemný souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

Výsledek hlasování publikuje výbor do 7 dní po ukončení hlasování formou zápisu, odpovídající zápisu z členské schůze.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Tyto stanovy byly schváleny zakládající členskou schůzí dne 15.11.2022, což všichni zúčastnění potvrdili svým podpisem v listině přítomných.

Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.


Žďár nad Sázavou

15.11.2022